Riscs
geològics

BEUTER-BLASCO, Consultoria Geològica, S.L.P. realitza estudis d’identificació i mitigació de riscs geològics, especialment pel que fa a inestabilitats de vessant (despreniments i esllavissades), dinàmica torrencial i fenòmens de subsidències o col·lapses. A partir d’una cartografia temàtica prèvia (veure apartat “Cartografia”), BEUTER-BLASCO avalua la perillositat natural i proposa les mesures preventives i correctores més adients per tal de minimitzar el risc del territori afectat.