Pressiometria

BEUTER-BLASCO Consultoria Geològica, S.L.P. realitza assaigs pressio-dilatomètrics mitjançant l’equip PRD56.2.3.250, dotat de les més altes prestacions tècniques i avenços en pressiometria actualment al nostre país.

Es tracta d’assaigs in situ de tensió-deformació que permeten obtenir paràmetres geotècnics del terreny com el mòdul de deformació E, mòdul de tall G, Pressió de fluència Pf i Pressió límit Pl.

Característiques Equip Pressio-Dilatomètric PRD56.2.3.250: